Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Ensenanza Wojciech Skomorucha

Wojciech Skomorucha

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia:

25 /04 / 2021

Wersja:

1

Opracował:

Wojciech Skomorucha - właściciel]

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Cel Polityki ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich procesó przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Administratora Danych. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów Polityki ochrony danych osobowych, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Terminologia

 • Administrator Danych (ADO) – wojciech@ensenanza.pl
 • dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • DPIA – ocena skutków dla ochrony danych osobowych (data protection impact assessment),
 • organ nadzorczy – niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, powołany w każdym państwie członkowskim Unii, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO,
 • państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • podmiot przetwarzający –osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych,
 • Polityka – niniejsza Polityka ochrony danych osobowych,
 • przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Unia – Unia Europejska,
 • Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),

Zakres informacji objętych Polityką ochrony danych osobowych oraz zakres zastosowania

Polityka ochrony danych osobowych opisuje zasady i procedury przetwarzania danych osobowych. Jest to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz Administratora Danych. Polityka odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Politykę ochrony danych osobowych stosuje się do wszelkich czynności, stanowiących w myśl RODO, przetwarzanie danych osobowych. Bez względu na źródło pochodzenia danych osobowych, ich zakres, cel zebrania, sposób przetwarzania lub czas przetwarzania, stosowane są zasady ujęte w Polityce.

Rygorowi Polityki podlegają także dane powierzone Administratorowi Danych do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego oraz dane osobowe, które zostały Administratorowi Danych udostępnione.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Struktura organizacji ochrony danych osobowych

Za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z postanowieniami RODO, Ustawy, Polityki oraz procedur wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych wdrożonych w strukturze Administratora Danych, odpowiada Administrator Danych.

Administrator Danych

 • Administrator Danych jest odpowiedzialny za:
 • zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia i wykazania przetwarzania danych osobowych zgodnie z określonymi w RODO zasadami przetwarzania danych osobowych,
 • wdrożenie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych,
 • jeśli uzna to za konieczne, stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji, jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez Administratora Danych ciążących na nim obowiązków,
 • zapewnienie środków umożliwiających prawidłowa realizację praw osób, których dane dotyczą,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania dokonywanych w imieniu innego administratora,
 • współpracę z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań,
 • wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający istniejącemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu, a w przypadku, gdy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, również osobie, której dane dotyczą,
 • dokumentowanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,
 • zapewnienie odpowiednich środków w celu dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w sytuacji, jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, w tym, jeżeli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, konsultację z organem nadzorczym,
 • nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienie legalności przekazywania danych osobowych do podmiotów trzecich,

Inspektor Ochrony Danych

 • Zgodnie z art. 37 pkt 1 RODO Administrator Danych nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
 • Zadania IOD,wskazane poniżej, realizuje Administrator Danych:
 • monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych właściwych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania wdrożonych procedur ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania RODO i wdrożonych procedur ochrony danych osobowych,
 • współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych prowadzi jednoosbową działalność gospodarczą i samodzielnie przetwarza dane osobowe.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:
 • zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),
 • w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),
 • w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),
 • w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),
 • przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości),
 • przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).
 • Administrator Danych gwarantuje, że określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, a przede wszystkim, że są z nimi zgodne.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 • Polityka ma zastosowanie w stosunku do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych, niezależnie od formy ich przetwarzania (elektroniczna lub papierowa) oraz tego, czy są to dane przetwarzane w zbiorach danych, w zestawach czy stanowią one pojedyncze informacje osobowe.
 • Administrator Danych prowadzi:
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, których jest administratorem,
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratorów, którzy powierzyli mu przetwarzanie danych.
 • Rejestr czynności przetwarzania zawiera co najmniej następujące informacje:
 • nazwę oraz dane kontaktowe Administratora Danych oraz wszelkich współadministratorów,
 • gdy ma to zastosowanie imię, nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
 • cele przetwarzania,
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą,
 • opis kategorii danych osobowych,
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń,
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania zawiera co najmniej następujące informacje:
 • nazwę oraz dane kontaktowe Administratora Danych,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe każdego administratora, w imieniu którego działa Administrator Danych,
 • gdy ma to zastosowanie, imię, nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe przedstawiciela każdego administratora, w imieniu którego działa Administrator Danych,
 • gdy ma to zastosowanie, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe IOD każdego administratora, w imieniu którego działa Administrator Danych,
 • kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów,
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń,
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 • Administrator Danych prowadzi rejestry, o których mowa, w formie pisemnej.
 • W przypadku zgłoszenia przez organ nadzoru żądania w tym zakresie, Administrator Danych udostępnia mu prowadzone przez siebie rejestry.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • Administrator Danych realizując Politykę dopuszcza, by dane osobowe, których jest administratorem były przetwarzane poza własnymi strukturami organizacyjnymi. Może się to odbywać wyłącznie na drodze powierzenia danych, w określonym celu i zakresie, podmiotowi przetwarzającemu na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego.
 • Podstawowym warunkiem dopuszczalności powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora jest poddanie planowanego outsourcingu analizie, która powinna zapewnić, że wybór podmiotu przetwarzającego został uzależniony od zapewnienia wystarczających gwarancji ochrony danych.
 • Zawierana przez Administratora Danych umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych musi być zgodna z postanowieniami art. 28 RODO, tj. w szczególności określać:
 • przedmiot powierzenia,
 • czas trwania powierzenia,
 • charakter i cel przetwarzania,
 • rodzaj powierzanych danych osobowych,
 • kategorie osób, których dane dotyczą,
 • warunki podpowierzenia przetwarzania danych
 • obowiązki i prawa Administratora Danych,
 • obowiązki podmiotu przetwarzającego.
 • Umowa powierzenia może zostać zawarta w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
 • Każdorazowe dokonanie powierzenia danych osobowych musi zostać obligatoryjnie odnotowane w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator Danych ma prawo kontroli podmiotów przetwarzających, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator Danych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności może przetwarzać również dane osobowe powierzone przez podmioty, na rzecz których świadczy usługi. Przyjęcie danych w powierzenie przez Administratora Danych musi zostać obligatoryjnie odnotowane w rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych

 • Administrator Danych realizując Politykę dopuszcza, by dane osobowe, których jest administratorem były przekazywane innym administratorom w formie udostępnienia danych.
 • Udostępnienie danych osobowych może nastąpić tylko w oparciu o co najmniej jedną przesłankę spośród wskazanych w art. 6 RODO i / lub art. 9 RODO.
 • Podmioty lub kategorie podmiotów, którym udostępnia się dane osobowe muszą zostać obligatoryjnie wskazane w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 • Aministrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

 • Administrator Danych uwzględnia w zachodzących w jego strukturze procesach przetwarzania danych osobowych, procedury i zasady ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym, w szczególności:
 • prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).

Ochrona danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych osobowych

 • Administrator Danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, nadania przetwarzaniu danych niezbędnych zabezpieczeń oraz zapewnieniu ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 • Wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne Administrator Danych uwzględnia:
 • stan wiedzy technicznej,
 • koszt wdrażania,
 • charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych,
 • ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania.
 • Administrator Danych wdraża takie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania, biorąc pod uwagę: ilość zbieranych danych osobowych, ich zakres, okres ich przechowywania oraz ich dostępność dla innych osób.
 • W szczególności stosowane środki techniczne i organizacje muszą zapewnić, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane nieokreślonej liczbie osób.
 • W pierwszej kolejności, Administrator Danych rozważa, czy cel jakiemu ma służyć projektowane rozwiązane jest możliwy do osiągnięcia bez konieczności przetwarzania danych osobowych. Jeśli tak, należy wybrać takie rozwiązanie.
 • Administrator Danych zapewnia, aby spełnienie warunków zasady privacy by design i privacy by default było odpowiednio udokumentowane np. w formie notatki, maila, raportu z przeprowadzonych testów systemu informatycznego, wydruku z ekranu systemu.

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (data protection impact assessment)

 • Administrator Danych dokonuje oceny skutków dla ochrony danych w celu opisania przetwarzania danych osobowych oraz oceny jego konieczności i proporcjonalności, a także w celu wspomagania zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z przetwarzania ich danych osobowych.
 • W strukturze Administratora Danych ocena skutków dla ochrony danych osobowych stanowi narzędzie rozliczalności ułatwiające przestrzeganie wymogów określonych w RODO, a także wykazanie, że podjęto odpowiednie środki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów RODO.

Incydenty ochrony danych osobowych

 • Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do pomieszczeń oraz systemów, w których przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia incydentów ochrony danych osobowych, jest: Administrator Danych.

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

 • Dostęp do danych osobowych może mieć tylko Administrator Danych.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych do przetwarzania danych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do ich przetwarzania, chyba, że dane te są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem.
 • Niedopuszczalnym jest wynoszenie materiałów zawierających dane osobowe poza obszar ich przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych.
 • Nikomu nie należy udostępniać indywidualnych haseł i identyfikatorów do systemów informatycznych.
 • Wysyłanie seryjnych wiadomości e-mail wymaga zastosowania opcji kopia ukryta.
 • Nie można udzielać informacji dotyczących danych osobowych innym podmiotom na podstawie prośby o takie dane skierowanej w formie zapytania telefonicznego.
 • W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej stosuje się zasadę tzw. czystego biurka, która oznacza niepozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Nie należy pozostawiać danych osobowych w miejscach ogólnodostępnych takich jak np. biurka, blaty, parapety.
 • Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane osobowe odbywać się musi w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści, np. z wykorzystaniem niszczarek.
 • W czasie chwilowej nieobecności Administratora w pomieszczeniach, w godzinach pracy jak i po zakończeniu pracy, zamyka on na klucz pomieszczenia wchodzące w skład obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe.
 • Klucze do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe nie mogą być pozostawione w zamku w drzwiach.
 • Przed wyjściem z pomieszczenia, w którym przechowywane są dane osobowe należy upewnić się, że zostało ono odpowiednio zabezpieczone (zamknięte okna, drzwi).
 • Po zakończeniu pracy w systemie informatycznym, w którym przechowywane są dane osobowe, należy wylogować się z systemu.
 • Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zobowiązana jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 • Dane osobowe przesyłane elektronicznie powinny być zabezpieczone hasłem. Hasło to powinno być wysyłane oddzielnym kanałem telekomunikacyjnym.

 

Przeglądy i aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych

 • Polityka podlega okresowemu przeglądowi pod kątem jej adekwatności, nie rzadziej niż raz do roku.
 • Przeglądu Polityki dokonuje Aministrator danych
 • Przegląd powinien obejmować, w szczególności ocenę adekwatności Polityki do:
 • procesów funkcjonujących w strukturach Administratora Danych,
 • obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych, którym podlega Administrator Danych.
 • W każdym przypadku, gdy zmianie ulegają przepisy prawa będące źródłem wskazanych w Polityce obowiązków lub zaistnieją istotne zmiany faktyczne w ramach struktury Administratora Danych przegląd Polityki wykonywany jest niezwłocznie.
 • Jeżeli w wyniku przeglądu Polityki stwierdzona zostanie konieczność aktualizacji jej zapisów, Administrator danych dokonuje aktualizacji Polityki w wymaganym zakresie.

 

Dokument sporządzono:

 

Data: 25.04.2021 r.

Miejsce: Kraków

Pełen podpis Administratora Danych:

Pieczęć

/Wojciech Skomorucha/

ENSENANZA

Wojciech Skomorucha

ul. Por. Halszki 42/10 30-611 Kraków

Tel.+48 795 301 988

NIP 679 220 90 19 REGON 357135628

 

Green Breeder

Jesteśmy hodowlą stworzoną z pasji do ryb akwariowych. Zajmujemy się rozmnażaniem ryb, głównie żyworodnych. Do naszych stad zarodowych sprowadzamy ryby od uznanych hodowców z najodleglejszych zakątków Świata. W okresie letnim nasze ryby utrzymywane są w otwartych zbiornikach a doświadczenie takiej formy utrzymywania ryb czerpaliśmy od hodowców z Inodezji, Tajwanu, Wietnamu oraz Izraela.

Jesteśmy w stałym kontakcie z hodowcami czeskimi, słowackimi, austryjackimi, niemieckmi a nawet pasjonatami z Mongolii.

Nie poprzestajemy na wymianie meili ale odwiedzamy inne hodowle czerpiąc z ich doświadczenia, wiedzy i zasobów.

Aby ułatwić naszym klientom hodowlę ryb w sklepie można nabyć wszystko co jest potrzebne do ich utrzymania. Wszyskie produkty sami przetestowaliśmy i wszystkie polecamy.

Jesteśmy jedną z nielicznych hodowli wysyłających ryby w sposób legalny.

Dlaczego my

 •   Darmowa dostawa Przy zamówieniu powyżej 10 000 zł.

 •   Najwyższa jakość Cały czas dbamy o jakość ryb, wspólpracujemy z najlepszymi.

 •  Bezpieczne płatności Przelewy24.